Bursa, imar uygulamalarındaki çarpıklıklar, usulsüzlükler konusunda dünyadaki tüm üniversitelerin şehir planlama, mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerinin derslerinde olumsuz örnek olarak gösterilse hakkı var.

 

Sadece popüler olanları saysak yüzlerce, sıradan olanları eklersek yüzbinlerce usulsüz imar uygulaması sıralayabiliriz bu şehirde… İşte o yüzden bugün bazı imar talepleri için dün hayır denene, bugün evet denmesini yadırgamıyoruz.

Son örnek şöyledir… 1991 yılında Anıtlar Kurulu’nca da onaylanan Maksem Batısı Hisar Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan ve bitişik nizam 4 katlı konut alanı olan 4 parsel, 2014 yılında Osmangazi Belediyesi’nce yapılan plan değişikliği ile ticaret alanına dönüştürülür. Söz konusu 4 parseller Çekirge Caddesi üzerindeki Kırcı Otel’in arkasında kalmaktadır. Parseller otelin sahibi Mustafa Kırcı’ya aittir.

Osmangazi Belediyesi, plan değişikliğini 22 Ağustos 2014’te Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na sunar. Kurul incelemesini yapar ve kararını verir:

“1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda ada bütününün ticaret alanı olarak gösterilmiş olmasına rağmen, parsel bazında ticarete dönüştürülerek parçacıl bir uyum sağlanmaya çalışıldığı, dolayısıyla öneri değişiklikle de üst ölçekli plana uyumun sağlanmadığı, söz konusu taşınmazlara ilişkin kurulumuzun 22.02.2012 gün ve 440 sayılı kararında da belirtildiği üzere kentsel SİT alanı bütünlüğünün olumsuz etkileneceği, kadastro yolunun ihdas edilmesiyle bölgedeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapı parsellerinin ve Muradiye Külliyesi’nin oluşturduğu korunması gerekli kentsel dokunun da olumsuz etkileneceği dikkate alınarak uygun olmadığına karar verildi.”

Koruma Kurulu’nun bu olumsuz kararı belediyeye iletilir ama sonuç belediye meclisine hiçbir zaman getirilmez. Yaptığı değişikliği savunamayan Osmangazi Belediyesi yönetimi tam siper pusuya yatar ve beklemeye başlar.

Ancak Mustafa Kırcı talebinde ısrarcıdır. 18 Kasım 2014 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurur. Dilekçesinin ekinde, plan müellifi Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümübünyesinde hazırlanmış “araştırma ve analiz raporu” vardır.

Doç. Dr. Murat Taş başkanlığındaki aynı kurul, yaklaşık bir yıl önce reddettiği değişikliğe bu kez olumlu görüş bildirir. Ne değişti, kimler ne görüştü bilmiyoruz elbette. Bildiğimiz şu, Koruma Kurulu 27 Mayıs 2015’te verdiği kararda şöyle demiştir:

“…bitişik nizam 4 katlı konut alanı olarak gösterilen parsellerin ve 30 metrekarelik kadastro yolunun 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’yla uyumlu olacak şekilde ‘ticaret alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan plan değişikliğinin, araştırma ve analiz raporunda belirtilen tespitler ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyum kriteri dikkate alınarak uyun olduğuna…”

Kurul son olarak, Osmangazi ve Büyükşehir belediyelerinden istekte bulunur:

“1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda ticaret alanı olarak gösterilen 1/1000 çlçekli koruma amaçlı imar planında ise konut alanı olarak gösterilen 4764 ada dahilindeki diğer parseller için de söz konusu çelişkinin giderilmesi amacıyla benzer bir irdeleme çalışmasının Osmangazi ve Büyükşehir belediyelerince gerçekleştirilerek sonuçlarının değerlendirilmek üzere kurulumuza iletilmesi…”

Şu soruları rahatlıkla sorabiliriz:

Osmangazi Belediyesi planına neden sahip çıkmamıştır?

Bir yıl önce verilen ret kararı meclise neden getirilmemiştir?

Ret kararından sonraki süreçte söz konusu planda yeni bir değişiklik yapılmadığına göre, Koruma Kurulu, bahsettiği çelişkiyi bir yıl önceki incelemesinde nasıl göremedi?

Konu, Osmagazi Belediye Meclisi’nin MHP’li üyelerinin de takibinde… Cemil Aydın, “Soru işaretleri ile dolu bu süreci yakından takip etmeye devam ederek, Koruma Kurulunun bu çelişkiyi, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın da 21 Ekim 2014 tarihli kararı neden meclis gündemine getirmediğini kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz” diyor.

Ayrıca bakınız:

 

Yoruma kapalıdır